สภาการพยาบาลสัญจร (เขตสุขภาพที่ 2)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 2 (5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดย นางมยุรี   สุขุปัญญารักษ์   หัวหน้าพยาบาล/รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก   ให้การต้อนรับ   รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะ ประกอบด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล, อาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล, ดร.ธีรพร สถิรอังกูร กรรมการสภาการพยาบาล, ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์ กรรมการสภาการพยาบาล, ดร.ราศี  ลีนะกุล ที่ปรึกษาสภาการพยาบาลฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในการนี้นายกสภาการพยาบาลบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสภาการพยาบาลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามของสมาชิกในประเด็นต่างๆ

พร้อมกันนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและคณะ ประกอบด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล, ดร.ราศี ลีนะกุล ที่ปรึกษาสภาการพยาบาลฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคการทำงาน ตอบข้อซักถามของพยาบาลใน  รพสต.

          โดยนายกสภาการพยาบาล ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และตอบขอซักถามถึงแนวทางที่สภาการพยาบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องภาระงาน ค่าตอบแทน การจ้างงานและความก้าวหน้าสำหรับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสาธารณสุขไทย : กรณีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่สภาการพยาบาลจัดทำยื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นั้น บัดนี้ ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้รับการตอบรับและดำเนินการแก้ไขจนมีความก้าวหน้า ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก