คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

 

     คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ตามการจัดการเรียนการสอนวิชาแนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล จำนวน 143 คน ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561