สภาการพยาบาลสัญจร (เขตสุขภาพที่ 1)

 

    วันที่ 29 มกราคม 2561 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ณ วิทยาลัยพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในความเป็นวิชาชีพ ความตระหนักในการรักษามาตรฐาน รักษาจริยธรรมการประกอบวิชาชีพฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ในการนี้นายกสภาการพยาบาลบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสภาการพยาบาลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามของสมาชิกในประเด็นต่างๆ และรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ โดยสมาชิกสภาการพยาบาลในเขตสุขภาพดังกล่าวให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

     พร้อมกันนี้ วันที่ 30 มกราคม 2561 ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมด้วย นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา และ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม คณะกรรมการสภาการพยาบาล ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่น จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคการทำงาน ตอบข้อซักถามของพยาบาลใน รพสต.