ทุนอุดหนุนวิจัยทางการพยาบาล

 

    ด้วยสภาการพยาบาลจะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสภาการพยาบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้สภาการพยาบาลสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการสนับสนุนกระบวนการนโยบายทางการพยาบาลของประเทศ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณณัฐหทัย  สระกัน โทร 0 2596 7570 ในวันและเวลาราชการ            

อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนฯ ปี2558.pdf103.85 KB
ระเบียบว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2538.pdf53.45 KB
ใบสมัครทุนอุดหนุนวิจัย 2558.doc790 KB
แบบเสนอโครงการ 2558.doc30.5 KB
ชุดที่1การสำรวจการกระจายอัตรากำลั.pdf168.6 KB
ชุดที่2การสำรวจการกระจายอัตรากำลั.pdf180.72 KB
ชุดที่3 สถานการณ์ของปฎิบัติการพยา.pdf188.26 KB
ชุดที่4การวิเคราะห์ความต้องการฯ.pdf204.04 KB
ชุดที่5ภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลฯ.pdf232.27 KB
ชุดที่6ทักษะทางคลินิกที่จำเป็น.pdf201.81 KB
ชุดที่7 ความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ.pdf192.2 KB
ชุดที่8การวิเคราะห์อนาคตภาพการพัฒ.pdf173.04 KB
ชุดที่9 การร้องเรียนผู้ประกอบวิชา.pdf219.02 KB
ชุดที่10การบีบคั้นทางจริยธรรมฯ.pdf201.69 KB
ชุดที่11สุขภาวะและปัญหาสุขภาพฯ.pdf223.7 KB
ชุดที่12ความรุนแรงในการปฏิบัติงาน.pdf211.42 KB
ชุดที่13บันไดความก้าวหน้าฯ.pdf166.14 KB
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนฯ ปี 58 (รอบที่ 1).pdf66.48 KB
สัญญาการรับทุนอุดหนุนวิจัยฯปี 2558.pdf158.08 KB
แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการวิจัย.pdf108.26 KB
ประกาศสภาฯ ผลการพิจารณาให้ทุนวิจัยฯ(เพิ่มเติม).pdf64.25 KB
สัญญาการรับทุนอุดหนุนวิจัยฯปี 2558.pdf158.08 KB
แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการวิจัย.pdf108.26 KB