ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาลประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ในตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล  และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

- ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ใบสมัครงาน (Pdf) (Word)