ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาลประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.  ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล คลิกดูรายละเอียดประกาศ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาลในตำแหน่งนักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.  ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล คลิกดูรายละเอียดประกาศ

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล รายงานตัวเพื่อรับทราบรายละเอียด ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ งานทรัพยากรบุคคล หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล มารายงานตัวเพื่อรับทราบรายละเอียด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
ของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล นั้น

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 15 คน  ดังรายชื่อ  เพื่อให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ดังประกาศ (คลิกดูรายละเอียด) 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ในตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล  และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ดังกล่าว 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
งานทรัพยากรบุคคล อาคารนครินทรศรี ชั้น 2  สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 9  พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

- ประกาศรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล

- ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ใบสมัครงาน (Pdf) (Word)
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้