สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาและฝึกปฎิบัติสมาคมพยาบาลสาธารณสุุขไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาและฝึกปฎิบัติ ในหัวข้อ พระพุทธศาสนากับการป้องการใช้สารเสพติดและการกลับมาเสพซ้ำ ฉบับดูแลตนเองของประชาชนแบบวัฒนธรรมตะวันออก ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล