สภาการพยาบาลร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสภาการพยาบาลนำโดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านกิจการพิเศษ และคณาจารย์ตัวแทนจากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลจัดโดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม และครบ 10 ปี การสิ้นพระชนม์ ในวันที่ 2 มกราคม 2551 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

 

 
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้