คณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาดูงานฯ ที่สภาการพยาบาล           รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารสภาการพยาบาล ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง              

                  
                         ในการนี้นายกสภาการพยาบาลได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อาทิ ระบบบริการสุขภาพ บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย โดยผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพกันอย่างกว้างขวาง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

                       

                       

                       

 

 
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้