คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายบทบาทหน้าที่และภารกิจต่อวิชาชีพฯ ของสภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สภาการพยาบาล และรับฟังบรรยายในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาล และกฎหมายวิชาชีพการต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและบัตรสมาชิกฯ รวมทั้งภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้