สมาชิกวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯสมาชิกวิทยาลัย มี 3 ประเภท คือ

1. สมาชิกสามัญ  คือ ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความหรือความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในสาขาต่างๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

2. สมาชิกวิสามัญ คือ ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล และเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลมาอย่างดี ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารวิทยาลัย และการอนุมัติของคณะกรรมการสภาการพยาบาล 

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ ผู้ที่คณะผู้บริหารวิทยาลัยเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสภาการพยาบาล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ใบสมัครสมาชิก                      ดาวน์โหลดเอกสาร

2. คำขอรับบัตรสมาชิก                 ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้