หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรในปี 2561 วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรใน 3 สาขา คือ 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก และ 3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ปี 2561