หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรในปี 2561 วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ ร่วมกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรใน 3 สาขา คือ 1) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2) สาขาการพยาบาลเด็ก และ 3) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ปี 2561
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้