การยื่นแสดงเจตจำนงในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล ที่มีความสนใจจะพัฒนาเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (Advanced Practice Nurse; APN) ยื่นแบบแสดงเจตจำนงในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัยฯ โทรศัพท์ 02 596 7573-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2562                ดาวน์โหลดเอกสาร

2. แบบแสดงเจตจำนงในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2562             ดาวน์โหลดเอกสาร

3. ตัวอย่างการเขียนกรณีศึกษา                                                            ดาวน์โหลดเอกสาร