การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เปิดรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาลขึ้นไป และมีประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ปี 2561 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561 หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัย โทรศัพท์ 02 596 7573-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2561                                            ดาวน์โหลดเอกสาร
2. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอสอบ ประจำปี 2561                                               ดาวน์โหลดเอกสาร
3. แบบยื่นคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2561                                                              ดาวน์โหลดเอกสาร
4. แบบชำระเงินค่าสมัครสอบ (Teller Payment)                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2561 (New)                                          ดาวน์โหลดเอกสาร
6. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2561 (New)          ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้