การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เปิดรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาลขึ้นไป และมีประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ปี 2561 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561 หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัย โทรศัพท์ 02 596 7573-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2561           ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอสอบ ประจำปี 2561              ดาวน์โหลดเอกสาร

3. แบบยื่นคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2561                             ดาวน์โหลดเอกสาร

4. แบบชำระเงินค่าสมัครสอบ (Teller Payment)                                         ดาวน์โหลดเอกสาร