สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพฯ (สมัครสอบความรู้ฯ ครั้งแรก)คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

(สมัครสอบความรู้ครั้งแรก)


1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 


     1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง

     1.2 เป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล


2. การสมัครสอบ


     2.1 ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบความรู้ฯ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

     สำหรับการสมัครสอบความรู้ฯ ทุกคน ให้สมัครสอบในระบบ online ทาง www.tnmc.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ โดยให้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน website เท่านั้น 

     2.2 ชำระค่าสมัครสอบตามอัตราที่สภาการพยาบาลกำหนด จะไม่คืนค่าทำเนียมการสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


3. หลักฐานในการสมัครสอบและการขอขึ้นทะเบียนสมาชิกและขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ


    สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรกให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบให้สภาการพยาบาล ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากเลือกศูนย์สอบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 

     3.1 คำขอสมัครสอบที่มาจากระบบ Online ตามแบบ สร.1 พร้อมลงลายมือชื่อ
     3.2 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
     3.4 ใบรับรองแพทย์ตามแบบ (พ) ของสภาการพยาบาล
     3.5 รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว โดยพื้นด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 5 รูป พร้อมเขียนชื่อ - นามสกุล ด้านหลังรูปเพื่อใช้ในการติดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
     3.6 หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล เป็นต้น 


 4. วิชาที่สอบ


     4.1 สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สอบ 8 วิชา ได้แก่
         (1) การผดุงครรภ์
         (2) การพยาบาลมารดาและทารก
         (3) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
         (4) การพยาบาลผู้ใหญ่
         (5) การพยาบาลผู้สูงอายุ
         (6) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
         (7) การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
         (8) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

    4.2 สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สอบ 7 วิชา ได้แก่
        (1) การพยาบาลมารดาและทารก
        (2) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
        (3) การพยาบาลผู้ใหญ่
        (4) การพยาบาลผู้สูงอายุ
        (5) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
        (6) การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
        (7) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

    4.3 สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ สอบ 3 วิชา ได้แก่
        (1) การผดุงครรภ์
        (2) การพยาบาลมารดาและทารก
        (3) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์