การสอบแก้ตัว1. การยื่นใบสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ กรณีสอบแก้ตัว

    สมัครสอบความรู้ฯ ทุกคน ต้องสมัครสอบ ทาง www.tnmc.or.th เมนูเว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิกให้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน website เท่านั้น

     1.1 หลักฐานเพื่อใช้ในการสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ กรณีสอบแก้ตัว

     ผู้สมัครสอบความรู้ฯ กรณีแก้ตัวให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบให้สภาการพยาบาลภายใน 3 วัน หลังจากเลือกศูนย์สอบแล้ว ได้แก่

2. การยื่นใบสมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบแก้ตัว     

    2.1  หลักฐานเพื่อใช้ในการสมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบแก้ตัว

     สำหรับผู้สมัครสอบประเมินความรู้ฯ กรณีสอบแก้ตัวให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบให้สภาการพยาบาลภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากเลือกศูนย์สอบเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

-  คำแนะนำการลงทะเบียนสมัครสอบ <<คลิก>>

- ล็อคอินระบบสมัครสอบ <<คลิก>>

 
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้