ประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ1. การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือวิชาการ

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ

3. การเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษา หรือหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลระยะสั้นที่มีระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์

4. การเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา

5. การฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง/วุฒิบัตร
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้