สถาบันอื่น ๆรายชื่อสถาบัน

คุณสมบัติของหน่วยงานที่จัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มิได้เป็นสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ


ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7563 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]