บทความฟรีบทความวิชาการออนไลน์ฟรี เรื่อง Therapeutic Hypothermia for HIE in the Newborn

ผู้เขียน พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาบทความนี้
1. อธิบายคำจำกัดความ อุบัติการณ์ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิดและพยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยทารกที่มีภาวะ Hypoxic-ischemic encephalopathy ได้
2. อธิบายการรักษาภาวะ Hypoxic-ischemic encephalopathy ด้วยวิธี Therapeutic hypothermia ได้
3. อธิบายการพยาบาลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี Therapeutic hypothermia ได้
 


สมาชิกสามารถเข้า website: www.cnethai.org เพื่อเข้าทำแบบทดสอบได้

username: เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล

password: เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก