บทความฟรีบทความวิชาการออนไลน์ฟรี เรื่อง Therapeutic Hypothermia for HIE in the Newborn

ผู้เขียน พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาบทความนี้
1. อธิบายคำจำกัดความ อุบัติการณ์ สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง พยาธิกำเนิดและพยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยทารกที่มีภาวะ Hypoxic-ischemic encephalopathy ได้
2. อธิบายการรักษาภาวะ Hypoxic-ischemic encephalopathy ด้วยวิธี Therapeutic hypothermia ได้
3. อธิบายการพยาบาลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี Therapeutic hypothermia ได้
 


สมาชิกสามารถเข้า website: www.cnethai.org เพื่อเข้าทำแบบทดสอบได้

username: เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล

password: เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 

 
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้