การส่งโครงการเพื่อขอรับรอง CNEU(กรุณาส่งโครงการ ล่วงหน้า  อย่างน้อย 45 วันทำการ)

ขั้นตอนการส่ง

1. หนังสือนำส่ง โดยระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานให้ชัดเจน

2. โหลดแบบฟอร์ม ศ.น.พย. 3  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3. โหลดแบบฟอร์ม Teller Payment เพื่อชำระค่าธรรมเนียมโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (โอนในนามสถาบัน/โรงพยาบาล)

4. แนบเอกสารโครงการ ,กำหนดการ และประวัติวิทยากร (ระบุเลขที่สมาชิก,เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กรณีต้องการให้พิจารณาหน่วยคะแนนให้วิทยากร)

5. ส่งเอกสารทั้งหมด ถึง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สำนักงานสภาการ พยาบาล ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Download >>> แนวการปฏิบัติในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
                 >>> แบบฟอร์ม ศ.น.พย. 3
                 >>> แบบฟอร์มการชำระเงิน Teller payment
                 >>> ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันและการรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2553
                 >>> แบบฟอร์ม (ประวัติวิทยากร)


ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7562-66 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]