รายชื่อหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตรต้นแบบ
1 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด
3 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
5 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลศัลยกรรมและการบาดเจ็บ
6 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
7 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
8 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา
9 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
10 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท
11 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
12 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการผดุงครรภ์
13 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
14 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล
15 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
16 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
17 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
18 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

 

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลต้นแบบ หลังปริญญาโท

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตรระยะสั้น
1 หลักสูตรฝึกอบรมต้นแบบ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

 

หลักสูตรการพยาบาลระยะสั้นต้นแบบ

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตรระยะสั้น
1 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
2 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้นแบบ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 5 วัน)
3 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้นแบบ สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง (4 หน่วยกิต)
4 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นต้นแบบ การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

จำแนกตามสถาบัน ( 70 )

จำแนกตามหลักสูตร ( 65 )

จำแนกตามสาขา ( 5 )

 

ติตต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2596 7563 โทรสาร 0 2580 1996 
E-mail : [email protected]
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้