การศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการ เล่มที่ 17การศึกษาด้วยตนเองจากบทความวิชาการ เล่มที่ 17
เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม

สามารถใช้ในการศึกษาเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ
ได้ตั้งแต่เดือน กันยายน 2560 - สิงหาคม 2561 


     ช่วงเวลาในการศึกษาด้วยตนเองจึงขึ้นอยู่กับเวลาที่สมาชิกจะลงทะเบียนซื้อหนังสือ "โดยต้องตอบแบบทดสอบท้ายบทภายในเดือน กันยายน 2561


ขอเชิญผู้สนใจ Download แบบฟอร์มการลงทะเบียนได้จาก ไฟล์ด่านล่าง โดยดำเนินการดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ให้ครบถ้วน  แบบคำขอลงทะเบียนบทความวิชาการ เล่มที่ 17 
2. ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ โดยชำระผ่านระบบ Teller Payment  แบบฟอร์มชำระเงินผ่านระบบ teller payment  จำนวน 400 บาท หรือชำระเงินทางธนาณัติ สั่งจ่าย "เลขาธิการสภาการพยาบาล" ปณ.นนทบุรี 11000
3. ส่งเอกสารมายัง ศ.น.พย. ได้แก่
     3.1 Slip การโอนเงินที่ธนาคารกรุงไทย
     3.2 แบบคำขอลงทะเบียนบทความวิชาการสาขา การพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม


การส่งเอกสาร มายัง ศ.น.พย. สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี
     - ทาง Fax. หมายเลข 0 2580 1996 หลังจาก Fax. เอกสารแล้วขอให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่  0 2596 7564 
*** การชำระเงินทางธนาณัติ ไม่สามารถส่งเอกสารมาทาง Fax. ได้เนื่องจากต้องใช้ไปรษณีย์ ธนาณัติ ฉบับจริง ในการดำเนินการขึ้นเงินที่ไปรษณีย์
     - ทางไปรษณีย์ ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


การแจ้งผล

- ผู้ตอบแบบทดสอบทางไปรษณีย์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จะประมวลผลการทดสอบ เดือนละครั้ง และจะส่งผลให้ทางไปรษณีย์ภายในเดือนถัดไป โดยจะแสดงผลเป็นรายบทความ และภาพรวมของหน่วยคะแนนที่ได้รับ
- ผู้ที่ตอบแบบทดสอบทางอินเตอร์เน็ต เมื่อท่านตอบแบบทดสอบ จะทราบผลคะแนนแต่ละบททันที ท่านสามารถพิมพ์คะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีีพต่อไปได้


หมายเหตุ
          การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จะได้รับเอกสาร "ช้ากว่า" การส่งเอกสารทาง Fax. (ณ วันที่ดำเนินการวันเดียวกัน)
          การชำระเงินผ่านทาง "ธนาณัติ" จะได้รับเอกสาร "ช้ากว่า" การชำระเงินผ่านทาง ธนาคาร (ณ วันที่ดำเนินการวันเดียวกัน)          
 
ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้