ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ