ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560

 

การดูผลการสอบต้องใช้ E-mail ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
ทั้งนี้สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี