ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560