การยื่นแสดงเจตจำนงในการสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล ที่มีความสนใจจะเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (Advanced Practice Nurse; APN) ยื่นแบบแสดงเจตจำนงในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 596 7573-4

อ่านรายละเอียด
ประกาศวิทยาลัย เรื่องการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี พ.ศ.2562.pdf2.04 MB
แบบแสดงเจตจำนงในการสอบหนังสืออนุมัติ ปี 62.doc84 KB
แนวทางการเขียนกรณีศึกษา update.pdf269.39 KB