การต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่าน Web Application

              ด้วยสภาการพยาบาลได้นำระบบการต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่าน Web Application มาใช้ เพื่อให้ทันสมัยและอำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิก จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกในการดำเนินการตามขั้นตอนการต่อใบอนุญาตฯ ระบบใหม่ ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะต่างๆ ของการต่อใบอนุญาตฯ ปรับปรุงข้อมูลของตนเองได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพในภาพรวมต่อไป

โดยระบบดังกล่าวจะเริ่มเปิดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (รายละเอียดดังประกาศข้างต้น) และตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป การต่อใบอนุญาตฯ จะต้องดำเนินการผ่านระบบ Web Application เพียงช่องทางเดียว

 

Click Application Line@ สำหรับสอบถาม