เรื่อง ประกาศเมื่อ
ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 21/02/61
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2561 16/02/61
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวบุคคลที่อ้างตัวเป็นบุคลากรพยาบาลขนยาเสพติด 25/01/61
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565 (จำนวน 16 คน) 22/01/61
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565 (จำนวน 119 คน) 22/01/61
เปิดรับสมัครการสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2561 10/01/61
ความคืบหน้ากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน 08/01/61
การต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่าน Web Application 26/12/60
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น 25/12/60
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ประจำปี 2561 21/12/60