เรื่อง ประกาศเมื่อ
รายชื่อสมาชิกที่บัตรเลือกตั้งตีกลับ 13/12/60
สภาการพยาบาลเปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตฯ วันเสาร์ที่ 16 และ 23 ธันวาคม 2560 08/12/60
งานแถลงข่าวกำหนดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 06/12/60
สภาการพยาบาลสัญจร เขตสุขภาพที่ 6 30/11/60
ความคืบหน้ากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน 30/11/60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฯ 24/11/60
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 5 21/11/60
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 13/11/60
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ 10/11/60
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล 10/11/60